REGULAMIN MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

 W SZKLARSKIEJ PORĘBIE

Regulamin korzystania ze zbiorów biblioteki określa prawa i obowiązki użytkowników zgodnie z przepisami Ustawy o bibliotekach. Użytkownik biblioteki jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i przestrzegania zawartych w nim postanowień.

§1

1 Korzystanie z Biblioteki ma charakter powszechny i bezpłatny.
2. Czytelnik pełnoletni powinien przy zapisie:
a) okazać dowód osobisty stwierdzający tożsamość,
b) złożyć podpis na karcie zapisu, zobowiązując się do przestrzegania regulaminu  Biblioteki.
3. Za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub
opiekunowie prawni, przedkładając do wglądu dowód osobisty.
4. Czytelnik zobowiązany jest informować pracownika Biblioteki o zmianie miejsca zamieszkania, pracy lub szkoły i numeru telefonu.

§2

1.Dane osobowe użytkowników wykorzystywane są do celów ewidencji i statystyki bibliotecznej.
2.Dane osobowe podlegają ochronie prawnej na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) .

 1. Rejestracja czytelników i wypożyczeń zbiorów prowadzona jest w komputerowym systemie bibliotecznym Mateusz..
 1. Po zarejestrowaniu się czytelnik otrzymuje dostęp do zabezpieczonego hasłem indywidualnego konta internetowego.
 2. Konto umożliwia czytelnikowi:
  • przedłużanie terminu zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych,
  • zamawianie materiałów bibliotecznych,
  • sprawdzanie stanu bieżącego i historii wypożyczeń,
  • uzyskanie informacji o stanie zadłużenia wobec biblioteki,
  • dodanie lub aktualizację informacji o adresie mailowym i numerze telefonu.
 3. Zarejestrowanie materiałów bibliotecznych na koncie czytelnika w systemie komputerowym stanowi dowód ich wypożyczenia.

Nieaktywne konta czytelników rozliczonych z  Biblioteką ulegają likwidacie pięciu lat od daty ostatniego przerejestrowania

 

§3

 1. Wypożyczać można jednorazowo do 9 książek.
 2. Książki wypożycza się na okres nie dłuższy niż 30 dni. Prolongaty można dokonywać telefonicznie.
 3. Czytelnikom, którzy nie zwracają wypożyczonych książek w terminie określonym w regulaminie naliczane są kary pieniężne. Wysokość kary nalicza automatycznie system „Mateusz”.
 4. Biblioteka może przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki, jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.
  5. Biblioteka może żądać zwrotu książek przed terminem ustalonym w ust. 2, jeśli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje.
 5. Czytelnik może dokonać rezerwacji książki osobiście lub telefonicznie.
 6. Zarezerwowana książka powinna być odebrana przez Czytelnika w ciągu 7 dni od powiadomienia Czytelnika. Po upływie tego terminu nieodebrana książka odkładana jest na półkę lub przechodzi na kolejnego rezerwującego.
 7. Z książek stanowiących księgozbiór podręczny można korzystać na miejscu w bibliotece.

Książki podaje bibliotekarz.

 §4

 1. Na prośbę czytelnika Biblioteka w miarę możliwości sprowadza książki z innych bibliotek w kraju w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych.
  2. Czytelnik zamawiający tą drogą książki ponosi koszty przesyłki pocztowej.

§5

 1. Na terenie biblioteki Użytkownicy korzystają z wolnego dostępu do półek.
  2. Wybrane książki czytelnik rejestruje u bibliotekarza i jemu zwraca wypożyczone książki.

§6

Bibliotekarz na prośbę czytelnika udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury, uczy korzystania z katalogów, wydawnictw informacyjnych.

§7

 1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek będących własnością Biblioteki, powinien też zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.
  2. W przypadku zagubienia lub zniszczenia książki czytelnik zobowiązany jest ją odkupić.  Za zgodą bibliotekarza może dostarczyć książkę inną, nie mniejszej wartości, przydatną bibliotece pod względem treści.

§8

 1. Jeżeli czytelnik przetrzymuje książki znacznie ponad termin określony powyżej, otrzymuje upomnienie.
  2. Jeśli czytelnik odmawia zwrotu książek, Biblioteka dochodzi swoich roszczeń zgodnie z przepisami prawa.

§9

 1. W Bibliotece można korzystać ze sprzętu komputerowego i bezpłatnego dostępu do Internetu.

2.Warunki korzystania określa „Regulamin Czytelni Internetowej”

§10

 1. W Bibliotece obowiązuje zakaz palenia tytoniu, jedzenia i picia oraz nakaz zachowania ciszy.
  2. Z Biblioteki nie mogą korzystać osoby nietrzeźwe oraz odbiegające swoim zachowaniem i czystością od ogólnie przyjętych norm. W czasie, gdy w domu czytelnika panuje choroba zakaźna, nie może on korzystać ze zbiorów bibliotecznych.

§11

Skargi i wnioski czytelnicy mogą zgłaszać do Kierownika Biblioteki Publicznej

w Szklarskiej Porębie.

§12

Czytelnik łamiący przepisy niniejszego regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach na stale pozbawiony prawa do korzystania z Biblioteki. Decyzję w tej sprawie podejmuje Kierownik  Biblioteki. Od decyzji tej czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się do organizatora Biblioteki.

§13


Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia  2017